Autumn falls on West Japan

By Leo
September, 2001


Photographs

  1. Yokohama

  2. Tokyo

  3. Izumo

  4. Kyoto: Tofuku-ji

  5. Kyoto: Ryuan-ji

  6. Kyoto: Daitoku-ji

  7. Kyoto: Takao village

  8. Kyoto/Uji: Byodo-in


To Main Site